fbpx

Esenjor seçimi.

Esenjori seçimi.

Esenjori olaraq bilinən cihazlar istiliyin iki və daha artıq maye və ya qaz arasında ötürülməsini təmin edən sistemdir.Esenjorilar həm isitmə,həm də soyutma sistemlərində istifadə olunur. Onlar, məkanların qızdırılmasında, soyuducularda, hava sistemlərində, elektrik stansiyalarında, kimyəvi zavodlarda, neft emalı zavodları, təbii qaz emalı və kanalizasiya təmizlənməsi sistemlərində istifadə olunur.İstifadə sahəsi baxımından çox genişdir və tez-tez seçilir.Esenjoriun seçimində ən vacib meyar tutumdur və Esenjorilar lazımi gücə uyğun hazırlanmalıdır.

Esenjori seçərkən nəzərə alınmalı olanlar.

Qazan suyunun temperaturu düzgün seçilmiş Esenjori ilə aşağı salına bilər. Qazan suyunun temperaturunun azaldılması qazanın səmərəliliyini birbaşa artıran amildir.Bundan əlavə, istilik sərfiyyatının həyata keçirildiyi sahəyə qədər quraşdırmada istilik itkilərinin azaldılmasını təmin edir.90 dərəcə və ya daha aşağı temperaturda suyun istifadə edilməli olduğu hallarda lövhə tipli Esenjorilara üstünlük verilməlidir. Həcmi baxımından daha az yer tutduğu və daha qənaətcil olduğu üçün üstünlük təmin edir.

Boru bağlamalı Esenjorilar ümumiyyətlə çox qızdırılan su istifadə edərək 90 və ya 70 dərəcə isti suyun istehsalında istifadə olunur.

İstiliyin ötürülmə üsuluna görə istilik mübadiləsi aparatları səthli və qarışdırıcı tipli olurlar.

Səthli istilikdəyişdirici.Bu halda istiliyin ötürülməsi istilikdaşıyıcılar arasındakı ayırıcı bərk səth vasitəsilə ilə həyata keçirilir. Səthli aparatlar rekuperativ regenerativ tiplilərə bölünürlər. Rekuperativ aparatlarda qaynar axından soyuq axına istilik onları ayıran divar, yəni istilik mübadiləsi səthi vasitəsilə verilir. Regenerativ aparatlarda isə hər iki axın növbə ilə eyni səthlə görüşür. Bu halda, qaynar axınla qızdırılan bərk cismin (istiliyin udulması), sonradan soyuq axınla soyudulması (udulmuş istiliyin verilməsi) nəticəsində istiliyin ötürülməsi baş verir.

Qarışdırıcı istilikdəyişdirici.Qarışdırıcı tipli Esenjorilarda isə qaynar və soyuq axınların bilavasitə görüşmələri (qarışmaları) baş verir və istilik bu üsulla istilikdaşıyıcılar arasında ötürülür.

İstilik mübadiləsi həyata keçirilən axınların qarışması, bir qayda olaraq mümkün olmadığından, neft – qaz emalı və kimya müəssisələrində əsasən səthli istilikdəyişdiricilərdən istifadə edilir. Qaynar və soyuq axınlar eyni və ya qarşılıqlı həll olmayan maddələr olduqda, qarışdırıcı tipli aparatlardan istifadə oluna bilər. Bununla əlaqədar, barometrik kondensator, su püskürdülməsi ilə havanı soyudan kondensator, rektifikasiya kolonlarında dövr etdirilən suvarma boşqabı kimi quruluşları qeyd etmək olar.